badanie hydrantówBadamy hydranty zewnętrzne i wewnętrzne.

Wymagania przepisów i norm:

Ciśnienie na zaworach hydrantowych - dla zapewnienia wymaganego zasięgu hydrantów wewnętrznych DN19, DN25, DN33, DN52, podczas poboru normatywnej ilości wody, ciśnienie na zaworze hydrantowym, położonym najniekorzystniej ze względu na wysokość i opory hydrauliczne, nie może być niższe niż 0,2MPa.

Wydajność nominalna hydrantów i zaworów hydrantowych - obowiązują następujące wartości wydajności minimalnej hydrantów wewnętrznych i zaworów hydrantowych mierzonej na wylocie prądownicy podczas poboru wody:

 • hydrantu wewnętrznego DN19 – 0,5 dm3/s
 • hydrantu wewnętrznego DN25 - 1,0 dm3/s
 • hydrantu wewnętrznego DN33 – 1,5 dm3/s
 • hydrantu wewnętrznego DN52 - 2,5 dm3/s
 • zaworu hydrantowego DN52 - 2,5 dm3/s

Wydajność i ciśnienie na hydrancie zewnętrznym - obowiązują następujące minimalne wydajności hydrantów zewnętrznych:

 • 5,00 dm3/s – nadziemny/podziemny DN80 – j. osadnicze
 • 10,00 dm3/s - podziemny DN80
 • 10,00 dm3/s - nadziemny DN80
 • 15,00 dm3/s - nadziemny DN100
 • 20,00 dm3/s - nadziemny DN150

Odczyt ciśnienia pracy - obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane są za pomocą manometrów w klasie 1.6, oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi HT-02 zapewniają dokładność pomiaru określoną w Świadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne - zastosowana technika pomiaru wydajności przyrządem HYDRO-TEST oparta jest na zjawiskuBernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwężkami i kryzami stosowanymi powszechnie w technice pomiarowej laboratoryjnej i przemysłowej; zastosowane wzorcowane dysze równoważne odpowiadają wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegółowo określonych w normach.

Błąd pomiaru wydajności wzorcowanymi dyszami równoważnymi wynosi odpowiednio:

 • dla błędu wzorcowania dyszy równoważnej wynoszącego ΔK = 2% błąd pomiaru wydajności wynosi ΔQ = 2%.
 • przy błędzie dokładności pomiaru ciśnienia wynoszącego ΔK = 1,6% błąd pomiaru wydajności wynosi odpowiednio ΔQ = 0,8%.

Maksymalny błąd pomiaru wydajności hydrantu wzorcowanymi dyszami równoważnymi przy zakładanych maksymalnych błędach wzorcowania dysz równoważnych i wskazań manometru obliczony ze wzoru ΔQ = f(ΔK, Δp) wynosi odpowiednio :

 • ΔK = 2,0% i Δp = 1,6% błąd pomiaru ΔQ = 2,79%
 • ΔK = 0,0% i Δp = 1,6% błąd pomiaru ΔQ = 0,80%
 • ΔK = 0,5% i Δp = 0,6% błąd pomiaru ΔQ = 0,80%

 

 hydrant

 

 Przepisy prawne dotyczące hydrantów:

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz.719).
 • Polska Norma PN -EN 671-1:2002 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym".
 • Polska Norma PN -EN 671-2:2002/A1:2005 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym".
 • Polska Norma PN -EN 671-3:2002 "Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym".
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690: zm.: z 2009 r. Nr 56, poz. 461).
 • PN-EN ISO 5167:2005 Pomiary strumienia płynu za pomocą zwężek pomiarowych wbudowanych w całkowicie wypełnione rurociągi o przekroju kołowym.
 • Polska Norma PN - 97/B - 02865 - "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa" (dla hydrantów innych niż zgodne PN-EN i starych).