ochrona ppozUsługi w zakresie ochrony przeciwożarowej:

 • analiza bezpieczeństwa pożarowego istniejących obiektów,
 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego budynków,
 • badanie hydrantów,
 • szkolenia w zakresie PPOŻ,
 • ćwiczenia z próbnych ewakuacji budynków,
 • plany rozmieszczenia sprzętu PPOŻ, wyznaczanie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych,
 • ocena ryzyka i dokumentacja zabezpieczenia przed wybuchem,
 • wykaz miejsc pracy zagrożonych wybuchem wraz z ich klasyfikacją,
 • pomiary natężenia oświetlenia, w tym: ewakuacyjnego, awaryjnego i stanowisk pracy,
 • opracowywanie operatów pożarowych,
 • opinie, uzgodnienia PPOŻ, doradztwo w zakresie ochrony PPOŻ,
 • stały lub okresowy nadzór w zakresie ochrony PPOŻ placów budów,
 • doradztwo w dostosowywaniu obiektów do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej,
 • pomoc w doprowadzaniu obiektów do odbioru przez PSP oraz w zaleceniach pokontrolnych.

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić środki niezbędne do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników oraz wyznaczyć pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej (art. 2091 § 1 Kodeksu Pracy).

 

Dokumenty potrzebne do odbioru budynku przez PSP

 

Przepisy prawne w zakresie PPOŻ:

Ochrona przeciwpożarowa budynków (Rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.).

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe.

 

Gdzie powinna znaleźć się instrukcja bezpieczeństwa pożarowego?

W myśl rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719), instrukcję bezpieczeństwa pożarowego musi posiadać obiekt którego kubatura brutto lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3, kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1500 m3, powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.

 

Usługi związane z ochroną przeciwpożarową świadczymy głównie w obrębie woj. pomorskiego, głównie Trójmiasto (Gdańsk, Sopot, Gdynia) oraz okolice.

Usługi PPOŻ cennik.