instrukcje ppożDo zapewnienia i wdrożenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (postępowanie na wypadek pożaru) zobowiązani są właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest obowiązkowa dla obiektów spełniających jeden z poniższych warunków:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową  przekracza 1.000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego przekracza 1.500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1.000 m2

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna się znajdować w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Instrukcja PPOŻ powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna zawierać:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem,
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane,
 • warunki i organizacje ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników, z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,
 • przepisy końcowe,
 • znaki Bezpieczeństwa, Ewakuacyjne i Przeciwpożarowe,
 • plany obiektów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - cena

Plan ewakuacji.

Poniżej przedstawiony przykładowy plan ewakuacji z budynku.

plan ewakuacji