Umowę o pracę zawiera się:

   • na czas nie określony,
   • na czas określony,
   • na czas wykonywania określonej pracy (na zstępstwo).

Każda z umów, może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nie przekraczający 3 miesięcy.

Termin nawiązania stosunku pracy:

   • stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie ok­reślono - w dniu zawarcia umowy.

Forma i treść umowy:

   • umowa o pracę powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzaju i warunków umowy, a w szczegól­ności powinna określać:
     •    rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy,
     •    wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ:

Umowa o pracę rozwiązuje się:

   • na mocy porozumienia stron - przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia  (rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem),
   • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia),
   • z upływem czasu, na który była zawarta,
   • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Umowa o pracę na okres próbny rozwiązuje się z okresem tego okresu, a przed jego upływem może być rozwiązana za wypowiedzeniem.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem:

Okres wypowiedzenia:

   • umowa na czas określony (terminowa) - przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem,
   • umowa na okres próbny - okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny wynosi:
     • 3   dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
     • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
     • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.
   • umowa na czas nie określony - okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:
     • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
     • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
     • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia:

Rozwiązanie z winy pracownika - pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

   • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
   • popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem,
   • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

ŚWIADECTWO PRACY:

   • w związku z rozwiązaniem lub z wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.
   • w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie,
   • w świadectwie pracy należy podać informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego; ponadto w świadectwie pracy zamieszcza się wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym; na żądanie pracownika w świadectwie należy podać także informację o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach,
   • pracownik może w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie świadectwa; w razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 7 dni od zawiadomieniu o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy,
   • jeżeli z orzeczenia sądu pracy wynika, że rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy nastąpiła z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu w tym trybie umów o pracę, pracodawca jest obowiązany zamieścić w świadectwie pracy informację, że rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło za wypowiedzeniem dokonanym przez pracodawcę.

ZAKAZ KONKURENCJI:

W zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji).

   • pracodawca, który poniósł szkodę wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie, może dochodzić od pracownika wyrównania tej szkody,
   • w umowie określa się okres obowiązywania zakazu konkurencji oraz wysokość odszkodowania należnego pracownikowi od pracodawcy:
     • zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa przewidziana w tym przepisie, w razie ustania przyczyn uzasadniających taki zakaz lub niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania,
     • odszkodowanie, nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji; odszkodowanie może być wypłacane w miesięcznych ratach, w razie sporu o odszkodowaniu orzeka sąd pracy.